Gaur Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Sunday, October 13, 2019

Gaur Committee


Digital Mem. I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-2060013Sri Dharmanath BharatiGaur-2RauthatPresident
DMN077-2060014Sri Santosh SahGaur-2RauthatVice-President
DMN077-2060015Sri Dharamraj PatelGaur-2RauthatSecretary
DMN077-2060016Sri Radhe Shyam PatelGaur-2RauthatTreasurer
DMN077-2060017Sri Suvansh MahatoGaur-2RauthatYuwa Pramukh
DMN077-2060018Smt. Maraho DeviGaur-2RauthatMahila Pramukh
DMN077-2060019Sri Ramlal BhagatGaur-2RauthatSatsang Pramukh
DMN077-2060020Sri Vikash JhaGaur-2RauthatSewa Pramukh
DMN077-2060021Sri Sanjay YadavGaur-2RauthatMember
DMN077-2060022Sri Pramod MahatoGaur-2RauthatMember
DMN077-2060023Sri Rakesh MahatoGaur-2RauthatMember