Chhireshwarnath Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Friday, October 4, 2019

Chhireshwarnath CommitteeDigital Mem. I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-2030003Sri Sohan Kr. SinghKshireshwarnathDhanusha9807880312President
DMN077-2030004Sri Jit Narayan SahKshireshwarnathDhanusha9818791598Vice-President
DMN077-2030005Sri Roshan Kr. SinghKshireshwarnathDhanusha9826882140Tresurer
DMN077-2030006Sri Rohit KhanalKshireshwarnathDhanusha9826829310Secretary
DMN077-2030007Sri Laxmi YadavKshireshwarnathDhanusha9817695631Yuwa Pramukh
DMN077-2030008Sri Dharmendra MahtoKshireshwarnathDhanushaGauraksha Pramukh
DMN077-2030009Sri Pramod MahtoKshireshwarnathDhanusha9819201338Sewa Pramukh
DMN077-2030010Smt. Vimla YadavKshireshwarnathDhanushaMahila Pramukh
DMN077-2030011Sri Indra Kant JhaKshireshwarnathDhanushaSatsang Pramukh
DMN077-2030012Sri Radhe SahKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030013Sri Ranjit ThakurKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030014Sri Kishan ThakurKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030015Sri Mangesh DuttaKshireshwarnathDhanushaMember