Chhireshwarnath Committee - Vishwa Hindu Parishad Nepal

Trending Now

Vishwa Hindu Parishad Nepal

"MAM DIKSHA HINDU RAKSHA, MAM MANTRA SAMANTA"

Post Top Ad

Post Top Ad

Friday, October 4, 2019

Chhireshwarnath CommitteeDigital Mem. I'DNameAddressDistrictMobileMembership Type
DMN077-2030003Sri Sohan Kr. SinghKshireshwarnathDhanusha9807880312President
DMN077-2030004Sri Jit Narayan SahKshireshwarnathDhanusha9818791598Vice-President
DMN077-2030005Sri Roshan Kr. SinghKshireshwarnathDhanusha9826882140Tresurer
DMN077-2030006Sri Rohit KhanalKshireshwarnathDhanusha9826829310Secretary
DMN077-2030007Sri Laxmi YadavKshireshwarnathDhanusha9817695631Yuwa Pramukh
DMN077-2030008Sri Dharmendra MahtoKshireshwarnathDhanushaGauraksha Pramukh
DMN077-2030009Sri Pramod MahtoKshireshwarnathDhanusha9819201338Sewa Pramukh
DMN077-2030010Smt. Vimla YadavKshireshwarnathDhanushaMahila Pramukh
DMN077-2030011Sri Indra Kant JhaKshireshwarnathDhanushaSatsang Pramukh
DMN077-2030012Sri Radhe SahKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030013Sri Ranjit ThakurKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030014Sri Kishan ThakurKshireshwarnathDhanushaMember
DMN077-2030015Sri Mangesh DuttaKshireshwarnathDhanushaMember